Gebruiksvoorwaarden

Lees deze informatie voordat u deze website gebruikt. Het materiaal op deze website (www.packsize.com) wordt door Packsize aangeboden als een service aan haar klanten en kan alleen voor informatieve doeleinden worden gebruikt. Door het gebruik van deze website of het downloaden van materiaal van de website, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u niet instemt met de gebruiksvoorwaarden, gebruik de website dan niet en download er geen materiaal van. Door dit bericht bij te werken, kan Packsize op elk gewenst moment de website en de voorwaarden voor gebruik ervan wijzigen. Bezoek deze pagina van tijd tot tijd om de voorwaarden te bekijken. Bepaalde bepalingen van de voorwaarden kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk aangewezen wettelijke kennisgevingen of voorwaarden die zich bevinden op bepaalde pagina’s van de website.

Beperking voor gebruik

Alle materialen die op de website worden gepubliceerd, inclusief maar niet beperkt tot handelsmerken, servicemerken, foto’s, diagrammen, tekst en illustraties (gezamenlijk de “inhoud”), zijn eigendom van Packsize, tenzij anders aangegeven. Elk gebruik van het materiaal op deze website, inclusief de reproductie, wijziging, distributie, verzending, herpublicatie, weergave of uitvoering, is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Packsize. Niets op deze website mag op enigerlei wijze worden geïnterpreteerd als het verlenen van enige licentie of recht onder enig patent of handelsmerk van Packsize. Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin worden verleend, zijn voorbehouden.

Auteursrechten

Alle inhoud op de website is auteursrechtelijk beschermd en beschermd door auteursrechtwetten en verdragsbepalingen. De inhoud mag op geen enkele manier worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Packsize of zoals hierin uitdrukkelijk wordt vermeld.

Disclaimer

Packsize stelt alles in het werk om de meest actuele, correcte en nuttige informatie te verstrekken op de website. Informatie op de website kan echter technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. DE MATERIALEN OP DE WEBSITE WORDEN GELEVERD “ZOALS HET IS”. PACKSIZE GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET BETREKKING TOT DE WERKING OF INHOUD VAN DE WEBSITE OF ENIGE ANDERE WEBSITE WAARMEE HET IS VERBONDEN. PACKSIZE WIJST ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AF. PACKSIZE GARANDEERT OF VERKLAART NIET DAT DE INFORMATIE NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR IS OF DAT DE WEBSITE VRIJ ZAL ZIJN VAN FOUTEN OF VIRUSSEN. ELEKTRONISCHE MAIL VERZONDEN NAAR PACKSIZE IS NIET NOODZAKELIJK VEILIG EN GEBRUIKERS MOETEN HET VERSTUREN VAN GEGEVENS VAN EEN GEVOELIGE OF VERTROUWELIJKE AARD VERMIJDEN. Onder geen enkele omstandigheid, inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid, zijn de rectors, functionarissen, werknemers en agenten van Packsize aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de website of een website te gebruiken waaraan deze is gekoppeld, inclusief, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, punitieve, speciale en gevolgschade.

Websites van derden

Omdat Packsize geen controle heeft over de websites, raden we u aan om het beleid te lezen dat op deze (en alle) websites van derden staat. Houd er bij het bezoeken van een website van derden rekening mee dat het onafhankelijk is van Packsize en dat Packsize geen controle heeft over de inhoud of privacypraktijken op andere websites. Bovendien betekent een link naar een externe website niet dat Packsize de aansprakelijkheid voor de inhoud of het gebruik van dergelijke websites onderschrijft of aanvaardt.

Koppelingen naar de Packsize.com-website

Packsize staat koppelingen toe van andere websites in overeenstemming met de volgende voorwaarden: elke link naar de website moet een alleen-tekstlink zijn die duidelijk is gemarkeerd als “Official Packsize Website”; de positie, het uiterlijk en andere aspecten van de koppeling mogen de naam en het merk van Packsize niet schaden of verzwakken of worden weergegeven op een manier die waarschijnlijk verwarring onder het publiek veroorzaakt of Packsize in diskrediet brengt. Het uiterlijk, de positie en andere kenmerken van de koppeling mogen niet de valse indruk wekken dat een organisatie of entiteit wordt gesponsord door, verbonden is aan of geassocieerd is met Packsize. De koppelingswebsite moet duidelijke taal bevatten waarin staat dat het een niet-officiële website is en niet wordt onderschreven door, gesponsord door of gelieerd aan Packsize en dat meningen die op de website worden weergegeven niet die van Packsize zijn. Indien geselecteerd door een gebruiker, moet de koppeling de website op volledig scherm weergeven en niet binnen een kader op de website met links en deze voorwaarden verlenen geen licentie of andere rechten om de handelsmerken van Packsize te gebruiken. Packsize behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de toestemming voor de koppeling op elk gewenst moment te beëindigen of te wijzigen of actie te ondernemen tegen elk gebruik dat niet voldoet aan deze voorwaarden.